Propozície súťaže | Múdra príroda 2017

5. ročník literárnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike.
Literárna súťaž je sprievodnou aktivitou Medzinárodného filmového festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2017.

Cieľ súťaže: Rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode

Poslanie súťaže: Podporiť literárnu tvorivosť mladých ľudí formou vyjadrení ich vlastných skúseností, pocitov či potrieb vo vzťahu k prírode a tradičnému spôsobu života v krátkom literárnom útvare.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica

Organizácia súťaže a jej priebeh:
Vyhlásenie súťaže: 10. december 2016
Uzávierka súťaže: 28. február 2017
Hodnotenie prác: 1. marec –  15. apríl 2017
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien: máj 2017

Téma súťaže: Neboj(í)me sa hávede?!
Častokrát sa v našom živote stretávame so živočíchmi, ktoré v okamihu upútajú našu pozornosť, avšak spočiatku v nás vyvolávajú negatívne pocity – strach, paniku či odpor. Bojíme sa ich dotknúť, máme predsudky voči ich správaniu, pripisujeme im zlé vlastnosti, alebo ich viníme za nepríjemnosti, ktoré sa dejú v našom živote. Určite každému z nás napadla myšlienka, prečo príroda vytvorila čudesné stvorenia, ktoré už na prvý pohľad nie sú atraktívne a pôsobia skôr odpudivo a ktoré často nazývame háveďou. Príroda je však mocný tvorca, ktorý vie, čo robí . Na našej Zemi funguje systém, v ktorom každý jeden organizmus, či už lahodí ľudskému oku alebo nie, zohráva svoju dôležitú úlohu. Všetky vrátane ľudí sú článkami potravného reťazca a dotvárajú tak kolobeh života na našej planéte. Je na nás, ako sa k takýmto formám života postavíme, pretože práve myslenie človeka a jeho konanie sú určujúce pre prežitie organizmov, ktoré sa na našej planéte na prvý pohľad vyvinuli akoby len náhodou. Učia nás rešpektovať a chápať, že aj keď niečo nie je pekné, môže byť užitočné, nápomocné.

Cieľom tohto ročníka Múdrej prírody je vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu slovného opisu, či humornej príhody, ktorá pozitívne vyzdvihuje vlastnosti užitočného hmyzu, pavúkov, žiab, hadov, netopierov či iných živočíchov, ktoré s nami môžu aj nemusia zdieľať spoločný priestor. Prostredníctvom literárnych diel upozorniť na ich dôležitú funkciu na našej planéte a vzbudiť u svojich rovesníkov pocit úcty a pokory voči týmto organizmom aj napriek tomu, že v nich hneď nevzbudzujú pocit dôvery.

Súťažné kategórie:

  • autori od 10 do 15 rokov (rozprávanie, opis)
  • autori od 15 do 19 rokov (krátka próza - poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón...)

Podmienky súťaže:
Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, s uvedením mena autora, jeho veku, adresy školy,  názvu literárnej práce a žánru. Musia vyjadrovať danú tému a rešpektovať vybraný žáner. Organizátor má právo zaslanú literárnu prácu nezaradiť do hodnotenia, ak nespĺňa podmienky vyhlásenej súťaže. Zaslaním práce do súťaže autori dávajú svoj súhlas na jej publikovanie.

Technické a organizačné podmienky:
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci II. stupňa ZŠ a študenti stredných škôl svojimi krátkymi epickými žánrami. Maximálny rozsah jednej literárnej práce sú dve  strany formátu A4, napísané v programe Microsoft Office Word – písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, maximálne 3 600 znakov. Každá škola môže poslať do súťaže len dve vybrané práce. Súťažné práce prihlasuje pedagóg prostredníctvom online formulára na mudrapriroda.sazp.sk, kde uvedie kontaktné údaje pedagóga: meno a priezvisko, adresu školy, e-mail, telefón, ďalej súťažnú kategóriu, názov práce, meno autora/autorky, jeho/jej vek a žáner. Súťažná práca sa prikladá ako príloha online formulára. Uzávierka súťaže je 28. februára 2017. Práce prihlásené po tomto termíne nebudú akceptované.

Hodnotenie prác a slávnostné udeľovanie cien:
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenujú vyhlasovatelia súťaže. Udelené budú 3 ceny v každej kategórii. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v máji 2017 v Banskej Bystrici. Ocenení autori budú odmenení zaujímavými vecnými cenami. Oznámenie o výsledkoch súťaže bude zaslané poštou na adresu školy. Ocenený autor bude spolu s pedagógom (v prípade žiakov ZŠ aj s  rodičom) pozvaný/á na slávnostné udeľovanie cien. V prípade, ak sa ocenený autor nemôže zúčastniť slávnostného odovzdávania cien, jeho pedagóg (rodič) to oznámi organizátorom najneskôr 3 dni vopred. V takom prípade cenu prevezme jeho zákonný zástupca, prípadne môže splnomocniť inú osobu. (Cestovné na slávnostné podujatie bude oceneným autorom preplácať organizátor. Sprevádzajúca osoba si cestovné  zabezpečuje vo vlastnej réžii).

Záverečné ustanovenia:
Rozhodnutie odbornej poroty po odsúhlasení organizátorom je neodvolateľné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, avšak nie počas konania súťaže.  Zmena alebo úprava pravidiel súťaže bude zverejnená na portáli mudrapriroda.sazp.sk

Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach: mudrapriroda.sazp.sk | www.chkopolana.eu | www.sazp.sk

Vyhlasovatelia súťaže

www.sop.sk